หน้าหลัก

จาก SLCMediawiki

การปรับปรุง เมื่อ 11:04, 2 กันยายน 2557 โดย Nareerat (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)
(ต่าง) ←รุ่นก่อนหน้า | รุ่นปัจจุบัน (ต่าง) | รุ่นถัดไป→ (ต่าง)
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ตั้งอยู่เลขที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยอยู่ภายในโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ซึ่งมีเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ทิศใต้ บ้านพักอาศัย ทิศตะวันออก สาทร 13 เซนต์หลุยส์ ซอย 2 ทิศตะวันตก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

เนื้อหา

ประวัติความเป็นมา

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดย ฯพณฯ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ได้ตัดสินใจพัฒนาสถานฝึกผู้ช่วยพยาบาลของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ที่มีอยู่เดิม ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 โดยทำโครงการจัดตั้งเป็นวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ เสนอขอรับใบอนุญาตต่อทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 เป็นต้นมา นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนลำดับที่ 18 และเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ลำดับที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งวิทยาลัยดังนี้

Rector1.jpg
                1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล ซึ่งจะทำประโยชน์และให้บริการแก่สังคมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน

                2. เพื่อส่งเสริมและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสาขาวิชาชีพพยาบาลแก่ผู้สนใจ อันเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐ

                3. เพื่อพัฒนาผู้จะเป็นพยาบาลให้มีค่านิยม จริยธรรม ทัศนคติที่ดีอย่างครบถ้วน

                4. เพื่อพัฒนาการศึกษา โดยการวิจัยและค้นคว้าทางวิชาการ

            ต่อมา เมื่อวันที่ 26พฤศจิกายน 2542วิทยาลัยฯ ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนชื่อจาก วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ เป็น วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และเปิดดำเนินการ คณะศิลปศาสตร์ ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

                1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ มีจิตสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ  การพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมอย่างต่อเนื่อง

                2. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาวิชาการ

                3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม

                4. ธำรงรักษา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ

                5. ให้โอกาสทางการศึกษา โดยให้ผู้เรียนมีทางเลือกมากขึ้น                

                6. พัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรทุกสาขาวิชา ให้มีความทันสมัย ปลูกฝังให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สัญญลักษณ์ของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ในโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์มีต้นโมกพิเศษอยู่ต้นหนึ่ง เนื่องจากองค์สมเด็จพระสันตปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ได้ทรงปลูกไว้ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2527 คราวเมื่อพระองค์เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นธรรมบูชาแด่แม่พระ     จึงทำให้เกิดอุปมาอุปไมยว่า “ โมก คือเครื่องหมายบูชาความดี ” 

“ต้นโมก” และ “ดอกโมก” จึงให้ความหมายสำคัญยิ่ง ดังนี้
1. เปรียบเหมือนความสะอาดบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และใจ
2. เปรียบเหมือนความดีที่ทุกคนมีเมื่อเกิดมา
3. เปรียบเหมือนความละเอียดอ่อนของจิตใจ
4. เปรียบเหมือนความอดทนพากเพียรที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต
5. เปรียบเหมือนความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน
6. เปรียบเหมือนการยินยอมที่จะได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้ดีงามและดีพร้อมในทุกด้านเพื่อจะได้พัฒนาเป็นบุคคลที่มีอิสรภาพทางใจ
7. เปรียบเหมือนการแผ่กระจายคุณธรรมแห่งความรักและเมตตากรุณาไปยังผู้อื่นที่อยู่รอบข้าง


คุณธรรม 12 ประการ

 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมที่สำคัญของวิทยาลัย12 ประการ  นักศึกษาผู้ซึ่งมีความพร้อมในคุณธรรมทั้ง 12 ประการนี้ จะส่งผลให้เป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาต่อผู้อื่น มีความเอื้ออาทรต่อมนุษย์ทุกระดับ  และบรรลุถึงเป้าหมายปรัชญาวิทยาลัย ที่ว่า “เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตที่นั่น” และคำขวัญของวิทยาลัยที่ว่า“ ความรู้ คู่ความดี”  คุณธรรม 12 ประการที่นักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ต้องจดจำและปฏิบัติ ได้แก่

1. ความซื่อตรง หมายถึง การมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  ผู้อื่น และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2. ความรักเพื่อนมนุษย์ หมายถึง การให้ความรักต่อผู้อื่น คริสต์ศาสนาสอนให้มนุษย์รักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง ความรักแสดงออกมาหลายรูปแบบดังเช่น จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินทร์กล่าวไว้ว่า  “ ความรักนั้นอดทนนาน   ความรักกระทำคุณให้   ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว   ไม่หยิ่งผยอง ไม่จองหอง   ความรักไม่คิดเห็นแก่ตนฝ่ายเดียว ความรักไม่ฉุนเฉียว      ความรักไม่ช่างจดจำความผิด  ความรักไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิด แต่ยินดีเมื่อประพฤติชอบ ความรักทนได้ทุกอย่าง แม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ ความรักมีความหวังอยู่เสมอและอดทนต่อทุกอย่าง ”

3. ความเมตตากรุณา หมายถึง ความรักความเอ็นดู ความปรารถนาจะให้ผู้อื่นเป็นสุข และความสงสารคิดจะช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์

4. ความสละตน หมายถึง การเป็นผู้เสียสละ รู้จักแบ่งปัน อุทิศตนเองด้วยเมตตาจิต บำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชนทั่วไป และประเทศชาติ ผลที่ได้รับคือความสุข ความอิ่มเอิบใจแก่ทุกคน

5. ความข่มใจ หมายถึง การบังคับใจตนเองซึ่งจะนำไปสู่ชัยชนะ ให้ประพฤติแต่สี่งที่ดีงาม โดยมิต้องมีศัตรู และไม่ทำตามอำเภอใจของตนเอง สามารถเอาชนะใจตนเองได้ ก็ย่อมชนะปัญหาอุปสรรคอื่นๆได้

6. ความอดทน หมายถึง ความอดทน พากเพียรที่จะเรียนจากประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต

7. ความจริงใจ หมายถึง การแสดงความจริงใจทั้งต่อหน้าและลับหลัง จะเป็นคนที่น่าคบหาสมาคม และเป็นมิตรแท้

8. ความเพียร  หมายถึง ความขยันมานะ อดทน เป็นลักษณะของจิตที่เลือกเฟ้นทำในสิ่งที่ตนเห็นว่าดี และละเว้นในสิ่งที่ควรเว้น ความประพฤติดีนั้นต้องอาศัยความตั้งใจ หมั่นพยายามประพฤติแต่สิ่งที่ชอบจนเป็นนิสัยสืบไป

9. ความมีจรรยาวิชาชีพ หมายถึง การประกอบวิชาชีพด้วยความมีสติ ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาคตามสิทธิมนุษยชน ละเว้นการปฏิบัติที่มีอคติและการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว เก็บรักษาเรื่องส่วนตัวของผู้รับบริการไว้เป็นความลับ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถอย่างเต็มที่

10.  ความนอบน้อมสุภาพ หมายถึง ความถ่อมตน   ยอมรับความจริงใจในตัวเอง   มีกริยาอ่อนโยน สุภาพ   ย่อมมีหัวใจที่เมตตากรุณา สามารถสร้างความสามัคคีในหมู่คณะได้

11.  ความมีวาจาดี หมายถึง การพูดจาไพเราะ อ่อนหวาน พูดแต่ในสิ่งที่ดี พูดในสิ่งที่สร้างสรรค์ ไม่กล่าวร้ายผู้อื่น

12.  ความสะอาดกายใจ หมายถึง การรักษาความสะอาดบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา ใจ โดยจะต้องได้รับการอบรมสั่งสอนให้เจริญไปในทางที่ดีงามทุกอย่าง

การจัดการความรู้วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปีการศึกษา 2553

วิทยาลัยฯ จัดตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้เพื่อดำเนินการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย คณะทำงานการจัดการความรู้มีคณะทำงานทั้งหมด 23 คน ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานทุกหน่วยงานในวิทยาลัย และคณะทำงานฯได้จัดทำโครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2553  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการความรู้ของวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้

นโยบายการจัดการความรู้

ประกอบด้วยประเด็นความรู้ในการจัดการความรู้ 2 ประเด็น ตามพันธกิจหลักของวิทยาลัย ได้แก่ 

1. ประเด็นความรู้เรื่อง:การจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยในพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต

 2. ประเด็นความรู้เรื่อง : การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยในพันธกิจด้านการวิจัย

การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การแบ่งบันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 

 • จากโครงการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิของบัณฑิตอุดมศึกษา เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้เรื่อง:การจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.)และนำเสนอกรณีตัวอย่างของคณะพยาบาล ซึ่งได้มีอาจารย์จากหลากหลายสาขาวิชาร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดทำมคอ
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที Lunch talkโดย ผศ.มงคล  การุณงามพรรณ  ได้นำเสนอผลงานวิจัยสื่อการสอนการใส่สายยางให้อาหาร นำทักษะและประสบการณ์การทำวิจัยในชั้นเรียนมาแลกเปลี่ยนให้กับอาจารย์ในวิทยาลัย

ชุมชนนักปฏิบัติ Community of Practice (CoP) คณะทำงานฯจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Medaiwiki เพื่อใช้ใน การเผยแพร่ความรู้ที่ได้รวบรวมไว้ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด และเป็นศูนย์กลางในการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ 2 ชุมชนคือ

 • ชุมชนนักปฏิบัติ Community of Practice (CoP) เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.)
 • ชุมชนนักปฏิบัติ Community of Practice (CoP) เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ 

 • แนวปฏิบัติที่ดี ปีการศึกษา 2553

                       วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ได้มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ ทั้ง 2 ประเด็นดังนี้

 1. แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) 

             คณะพยาบาลศาสตร์ : แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนกิจกรรมการเรียนการสอนใน มคอ. โดยมีขั้นตอนดังนี้

               1. ให้ครูเขียนทำอะไร

               2. ให้นักศึกษาทำอะไร

               3. สิ่งที่ได้จากการทำกิจกรรม

               4. ในหัวข้อวัดผลเขียนคู่ไปกับกิจกรรมการเรียนการสอน โดยระบุครูจะประเมินอะไร วัดอย่างไรครูประเมินอะไรวัดอย่างไร

        2. แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

             ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม : จัดเสวนาวิจัย เพื่อนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาสื่อเรื่องการใส่สายให้อาหารสำหรับ นักศึกษาพยาบาล  โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มงคล การุณงามพรรณ ซึ่่งงานวิจัยเรื่องนี้จัดทำเป็นสื่อวิดิทัศน์ที่ได้แจ้งจดลิขสิทธ์ไว้ต่อกรมทรัพย์ทางปัญญา  สื่อวิดิทัศน์นี้ประกอบด้วยเนื้อหา 8 ส่วน  ได้แก่  ความหมาย  วัตถุประสงค์  การเตรียมการ  จัดเตรียมเครื่องใช้  ขั้นดำเนินการ  ขั้นตอนการตรวจสอบว่าสายอยู่ ในกระเพาะอาหาร หรือไม่ วิดิทัศน์แสดงขั้นตอนการปฏิบัติต่อเนื่องเรื่องการใส่สายให้อาหาร  และแบบฝึกหัด


 • แนวปฏิบัติที่ดี ปีการศึกษา 2554

             1. แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง การจัดการเรียนการสอนโครงการวิชาชีพเพื่อชุมชน จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  (PAR) เรื่องการสร้างพยาบาลของชุมชนเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ระยะที่ 2

              2. แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  (PAR) เรื่องการสร้างพยาบาลของชุมชนเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ระยะที่ 2 • แนวปฏิบัติที่ในการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ 3,4 ) คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยเซนต์หลุยส์


         คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ได้พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 (มคอ. 2)   และกำหนดให้เป็นภารกิจของวิทยาลัยและอาจารย์ผู้สอนทุกคน ปรับปรุงเอกสารคำสอนตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 4) เพื่อเปิดสอนในปีการศึกษา 2555


         กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับชาติ สาขาพยาบาลศาสตร์ มีจุดเน้นที่การพัฒนาบัณฑิต ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ที่กำหนดไว้ คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม  2) ความรู้  3) ทักษะทางปัญญา  4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  และ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  6)ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ โดยแต่ละด้านจะแยกเป็นข้อรายการย่อยรวม 35 ข้อ เพื่อใช้ในการตรวจสอบรายการ (Check List) สำหรับรายวิชาในหลักสูตร


         นอกจากนั้นภาพรวมของมาตรฐานผลการเรียนรู้ จะนำไปสู่เป้าหมายปลายทาง คือ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  ดังนั้นคณะพยาบาลศาสตร์ จำเป็นต้องบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับชาติ สาขาพยาบาลศาสตร์  โดยมีจุดเน้น 3 ประการ คือ 


        1.พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการ และวิธีการสอนเพื่อให้นักศึกษามีผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่กำหนดไว้

        2.จัดเตรียมทรัพยากรให้เพียงพอ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักศึกษา  จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  รวมทั้งการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น

        3.มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  และการประเมินผลการสอนของครูเพื่อเป็นแนวทางพัฒนา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับลักษณะวิชาธรรมชาติของการเรียนรู้ และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ควรมีข้อมูลที่เพียงพอในการออกแบบการเรียนรู้ ได้แก่ 

        1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา   ครูควรมีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการออกแบบการเรียนรู้

       2. การพัฒนากลยุทธ์การสอนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ะด้าน


        ปัจจัยสู่ความสำเร็จมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ะด้าน เกิดขึ้นหลายวิธี เช่นกลยุทธ์การสอนที่เหมาะสมกับสาระสำคัญของการเรียนรู้ด้านนั้นๆ  การประเมินผลการสอนของครู และสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษา เป็นต้น


             กลยุทธ์การสอน หมายความถึง การจัดเงื่อนไขการเรียนรู้ วิธีการสอน การจัดกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้  สามารถสรุปได้ดังนี้ 


                 1.ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

                 2.การแสวงหาความรู้

                 3.การพัฒนาทักษะทางปัญญา

                 4.การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

                 5.การพัฒนาทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


        รายละเอียดของรายวิชา (มคอ 3 )ใช้เป็นข้อมูล  แนวทางการบริการจัดการรายวิชาและแสดงความสัมพันธ์ของแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ดังนั้นครูควรสร้างความเข้าใจและสร้างแนวทางปฎิบัติที่ดี เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน

การจัดการความรู้วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปีการศึกษา 2554

 • กิจกรรม Lunch talk   เดือนมิถุยายน 2554
IMG00226-20110629-1227.jpg


- เสวนาเที่ยงวันสายวิชาการ : วันที่  3  มิถุนายน  2554 อาจารย์นารีรัตน์  กิติอาษา หัวหน้าแผนกห้องสมุดและวิทยาบริการได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม Lunch talk ในหัวข้อเรื่อง แนวคิดและทฤษฏีการจัดการความรู้

- เสวนาเที่ยงวันสายสนับสนุนวิชาการ : วันที่  29  มิถุนายน  2554 คุณพิมพ์กานต์  นันทนิตติ เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคลได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม Lunch talkในหัวข้อเรื่อง การทำงานวิจัยจากงานประจำสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 

 • กิจกรรม Lunch talk   เดือนกรกฎาคม 2554


- เสวนาเที่ยงวัน สายวิชาการ : วันที่  1  กรกฎาคม  2554  รศ.ดร.พวงรัตน์  บุญญานุรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และดร.ละเอียด  แจ่มจันทร์ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์  ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม Lunch talkในหัวข้อการเยี่ยมชมสถาบันผลิตพยาบาลประเทศกัมพูชา และการประชุมความร่วมมือในโครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยการสนับสนุนของJapan International Cooperation Agency (JICA)

-เสวนาเที่ยงวัน สายสนับสนุนวิชาการ : วันที่  27 กรกฎาคม   2554 คุณกรรณิกา แพงจันทร์ได้ประชาพิจารณ์แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสารสนับสนุนวิชาการ 


 • กิจกรรม Lunch talk   เดือนสิงหาคม 2554

- เสวนาเที่ยงวันสายสนับสนุนวิชาการ : วันที่  31 สิงหาคม  2554 คุณรัชนีสุดเอียด เจ้าหน้าที่แผนกการเงินและทรัพย์สินได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม "Book Start"


 • กิจกรรม Lunch talk   เดือนกันยายน 2554
28sep54.JPG‎


- เสวนาเที่ยงวัน สายสนับสนุนวิชาการ : วันที่  28กันยายน 2554มาเซอร์สมศรีสุเมธได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม Lunch talkในหัวข้อแนวคิดและกิจกรรม "Green Team


 • กิจกรรม Lunch talk   เดือนตุลาคม 2554

- เสวนาเที่ยงวัน สายวิชาการ : วันที่  14ตุลาคม  2554 มาเซอร์สมศรีสุเมธได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม Lunch talkในหัวข้อเรื่อง แนวคิดและกิจกรรม "Green Team"
 • กิจกรรม Lunch talk   เดือนธันวาคม 2554

AjDec54.JPG‎- เสวนาวิจัย สายวิชาการ : วันที่ 2 ธันวาคม 2554  ดร.ผกาวลี พุ่มสุทัศน์  อาจารย์จากคณะกายภาพบำบัด ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับเสนวาวิจัย ในช่วงกิจกรรม Lunch Talk  ในหัวข้อเรื่อง ประสบการณ์ตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัย

- เสวนาเที่ยงวัน สายสนับสนุนวิชาการ : วันที่  28 ธันวาคม 2554 คุณดวงกมล ยิ้มเยือน  ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง  การดำเนินกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง
 • กิจกรรม Lunch talk   เดือนมกราคม 2555

AjJan55.JPG
- เสวนาวิจัย สายวิชาการ : วันที่ 13มกราคม 2555 รท.หญิง ดร.แก้ววิบูลย์  แสงพลสิทธ์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับเสนวาวิจัย ในช่วงกิจกรรม Lunch Talk  ในหัวข้อเรื่อง ประสบการณ์การทำวิจัยชุมชน

- เสวนาเที่ยงวัน สายสนับสนุนวิชาการ : วันที่  25 มกราคม  2555 คุณสุชานรีปั้นทองเจ้าหน้าที่แผนกวางแผนและพัฒนา ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม Lunch talkในหัวข้อเรื่อง การเข้าอบรมหลักสูตร supervised Pastoral Education (SPE) • กิจกรรม Lunch talk   เดือนกุมภาพันธ์ 2555

- เสวนาเที่ยงวันสายวิชาการ : วันที่  3  กุมภาพันธ์  2555 ผศ.ดร.นันทนา  น้ำฝน อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม Lunch talkในหัวข้อเรื่อง การเตรียมความพร้อมผลิตบัณฑิตไทยในศตวรรษที่21

- เสวนาเที่ยงวันสายสนับสนุนวิชาการ : วันที่  29กุมภาพันธ์  2555 คุณอัฐฐาพร  นาบุญ  บรรณารักษ์จากแผนกห้องสมุดและวิทยบริการ ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียนเปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน • กิจกรรม Lunch talk   เดือนมีนาคม 2555

- เสวนาเที่ยงวัน สายสนับสนุนวิชาการ : วันที่ 28 มีนาคม  2555 คุณกรรณิกา แพงจันทร์ หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง วิถีชุมชนวัด


 • กิจกรรม Lunch talk   เดือนเมษายน 2555

AjApr55.JPG‎
- เสวนาเที่ยงวันสายวิชาการ : วันที่ 25 เมษายน 2555ดร.สมชาย  เตียวกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่อง หลักเกณฑ์การและแนวปฏิบัติการพิจารณาหลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวข้อง กับองค์กรวิชาชีพ

- เสวนาเที่ยงวันสายสนับสนุนวิชาการ : วันที่  25เมษายน2555อาจารย์ศรีสมร กลิ่นเพชร รองผู้อำนวยการสำนักอธิการได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง  • กิจกรรม Lunch talk   เดือนพฤษภาคม 2555

AjMay55.JPG‎‎


- เสวนาเที่ยงวันสายสนับสนุนวิชาการ : วันที่  30 พฤษภาคม 2555อาจารย์นฤมล  ช่องชนิลหัวหน้าศูนย์พัฒนานักศึกษาได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง  ความรู้คู่คุณธรรม


การจัดการความรู้วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปีการศึกษา 2555

 • กิจกรรม Lunch talk   เดือนมิถุยายน 2555

Ajjune55.jpg


- เสวนาเที่ยงวันสายวิชาการ : วันที่  8  มิถุนายน  2555  รศ.ดร.ดวงเดือน  ศาสตรภัทร อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม Lunch talk ในหัวข้อเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ในครอบครัวและการอนุรักษ์วิถีชีวิตพื้นถิ่นของชุมชนชาวปกาเกอะญอตามการรับรู้ของครูโรงเรียนเซนต์โยเชฟ แม่แจ่ม ตำบลบ้านดินขาว อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชี่ยงใหม่


 • กิจกรรม Lunch talk  กรกฏาคม เดือน 2555
Stjuly55.jpg
    

- เสวนาเที่ยงวันสายสนับสนุนวิชาการ : วันที่  25  กรกฎาคม  2555 อาจารย์ศราวุธ  มั่งสูงเนิน หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม Lunch talk ในหัวข้อเรื่อง แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2555 ในสถาบันอุดมศึกษา


 • กิจกรรม Lunch talk  กันยายน เดือน 2555

- เสวนาเที่ยงวันสายสนับสนุนวิชาการ : วันที่  4 กันยายน  2555  ดร.สลักจิต &nbspนพคุณ; รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ


 • กิจกรรม Lunch talk  ตุลาคม  เดือน 2555


AjOct55.jpg


- เสวนาเที่ยงวันสายวิชาการ : วันที่  12  ตุลาคม  2555  ผศ.มงคล การุณงามพรรณ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม Lunch talk ในหัวข้อเรื่อง เรื่องเมื่อฉันทำวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการใช้บัตรเชื่อมโยงความรู้กายวิภาคศาสตร์ในปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน • กิจกรรม Lunch talk  พฤศจิกายน  เดือน 2555
AjNov55.jpg
- เสวนาเที่ยงวันสายวิชาการ : วันที่  29  พฤศจิกายน  2555  ผศ.ผกาวลี พุ่มสุทัศน์ อาจารย์คณะกายภาพบำบัด ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม Lunch talk ในหัวข้อเรื่อง การบริหารคณะกายภาพบำบัด โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง • กิจกรรม Lunch talk  ธันวาคม  เดือน 2555
AjDec55.jpg
- เสวนาเที่ยงวันสายวิชาการ : วันที่  20  ธันวาคม  2555  รศ.ดร.พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.นงคราญ วงษ์ศรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม Lunch talk ในหัวข้อ การเสวนาวิจัย เรื่องการทำวิจัย เครือข่ายไตรภาคี
 • กิจกรรม Lunch talk   เมษายน  เดือน 2556
AjAp55.jpg

- เสวนาเที่ยงวันสายวิชาการ : วันที่  19  เมษายน   2556  อ.ชูเกียรติ จากใจชน อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม Lunch talk ในหัวข้อเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องโครงการพัฒนาเครื่องมือแบบวัดทางจิตวิทยาเพื่อการบริหารและการัฒนาทรัพยากรมนุษญ์ในรูปแบบของงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความจำเป็นของหน่วยงานองค์กรภายนอกในฐานะหุ้นส่วนการทำความดีเพื่อสังคมไทยการจัดการความรู้วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปีการศึกษา 2556

 • วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ 


1May56.jpg


- การอบรมเรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้  : วันที่  31 พฤษภาคม   2556  บรรยายโดย ดร.นฤมล  รื่นไวย์  ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  ซึ่งการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยคณะเซอร์ ผู้บริหาร บุคลากร และคณาจารย์ทั้ง 3 คณะได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์  คณะศิลปะศาสตร์  และคณะกายภาพบำบัด 


 • กิจกรรมเสวนาเที่ยงวัน : สายวิชาการ                    2Se56.jpg                3Sep56.jpg-  วันที่ 20กันยายน 2556 : ดร.สุวรรณี ละออปักษิณ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ"การพยาบาลที่บ้านในกลุ่มโรคเรื้อรัง" ซึ่งการการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีประกอบด้วยคณาจารย์ทั้ง 3 คณะได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์  คณะศิลปะศาสตร์ และคณะกายภาพบำบัด 


 • กิจกรรมเสวนาเที่ยงวัน : สายสนับสนุนวิชาการ
                              
4Sep56.jpg
                     5Sep56.jpg
- วันที่ 27 กันยายน 2556  : อาจารย์สุดารัตน์  สุวารี ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ, คุณยลพักตร์  เหลี่ยมสมบัติ เจ้าหน้าที่สำนักประกันคุณภาพ, คณอุไรลักษณ์   บัวถนอม เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์, คุณอภิญา  อยู่ประเสริฐ เลขานุการคณะศิลปศาสตร์  ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง "สุดยอดงานจัดเก็บเอกสารหลักฐานงาน SAR 2555 " ซึ่งการการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีประกอบด้วยคณะเซอร์ หัวหน้าแผนกและพนักงานสายสนับสนุนวิชาการทุกหน่วยงาน


 • กิจกรรมเสวนาเที่ยงวัน : สายสนับสนุนวิชาการ


                            
11Dec2.jpg
11Dec1.jpg- วันที่ 11 ธันวาคม 2556  : ดร.สลักจิต  นพคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์, คุณธัญญธร เหล่าประยูร, คุณจิราภรณ์  จุทาฤทธิ์, คุณศศินิภา ทรงกลิ่น ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง "ภาษาอาเซียน " ซึ่งการการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีประกอบด้วยคณะเซอร์ หัวหน้าแผนกและพนักงานสายสนับสนุนวิชาการทุกหน่วยงาน • กิจกรรมเสวนาเที่ยงวัน : สายวิชาการ

                             9Dec56.jpg         8Dec56.jpg
- วันที่ 13 ธันวาคม 2556  :  อาจารย์ชูเกียรติ  จากใจชน และอาจารย์พลภัทร  เจริญเวียงเวชกิจ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาแบบวัดบุคลิกภาพ " ซึ่งการการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีประกอบด้วยคณาจารย์ทั้ง 3 คณะได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์  คณะศิลปะศาสตร์ และคณะกายภาพบำบัด 


CATEGORY CLOUD